Walne Zebranie 2018

Dnia 24 lutego 2018 r. odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków OSP Chorki.

 

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania, powitanie członków OSP oraz przybyłych gości.

2. Uroczyste ślubowanie i pasowanie na członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Chorki.

3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.

4. Przedstawienie porządku zebrania i jego potwierdzenie.

5. Uczczenie pamięci zmarłych członków.

6. Sprawozdanie z działalności OSP za miniony okres.

7. Sprawozdanie finansowe OSP za miniony okres.

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

9. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.

10. Udzielenie absolutorium Zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.

11. Wybory na stanowisko Skarbnika OSP.

12. Organizacja obchodów stulecia jednostki OSP Chorki.

13. Omówienie realizacji projektu remontu sali MDP.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.

16. Zakończenie zebrania, wspólna kolacja.