Plan pracy MDP

Plan pracy MDP OSP Chorki

Ramowy plan pracy MDP OSP w Chorkach:

1. Podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu ratownictwa medycznego, zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,

2. Sprawdzanie wiedzy członków MDP,

3. Propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku,

4. Rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,

5. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku,

6. Organizacja MDP:

– działanie wg regulaminu organizacyjnego i planu pracy MDP,

– organizowanie zbiórek,

– nauka prowadzenia zebrania sprawozdawczego,

– współpraca z OSP i innymi organizacjami,

– pozyskiwanie dotacji od sponsorów, organizacji i instytucji.