Dołącz do MDP

Dołącz do MDP Chorki

OSP w Chorkach ogłasza nabór do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej (MDP)

 

Członkami MDP mogą zostać dziewczęta i chłopcy w wieku od 12 lat, którzy nie ukończyli 18 lat.

Głównymi celami MDP są:

– podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,

– udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

– nauka zasad pierwszej pomocy przedmedycznej,

– organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, sprawowania opieki nad weteranami OSP, grobami poległych strażaków itp.

– rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki,

– podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP, działalność wolontariacka.

Drużyna stanowi integralną część składową jednostki OSP i realizuje jej uchwały.

Wymagania dla kandydata na członka MDP OSP Chorki:

– wiek od 12 do 18 lat,

– miejsce zamieszkania Chorki i okolice,

– dobry stan zdrowia pozwalający na czynny udział w zajęciach,

– pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

DOŁĄCZ DO NAS!

Zgłoś się po deklarację członkowską w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. prof. Wacława Felczaka w Chorkach

lub pobierz poniższą deklarację, wydrukuj dwustronnie i przynieś do sekretariatu.

 

Deklaracja członkowska i Oświadczenie MDP Chorki